PRIVACYVERKLARING VAN DE KERKGEMEENTE
LEVEND WATER VZW

Kerkgemeente “Levend Water vzw”
Administratief adres Levend Water vzw: Sint-Antoniusplein 5 – 9860 Oosterzele
Ondernemingsnummer 0793.429.118 – RPR Gent
www.levendwater.be – info@levendwater.be

 1. Verklaring
  • De Kerkgemeente “Levend Water vzw” hecht veel waarde aan de bescherming van de
   persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
   In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke
   gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
   uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
   De Kerkgemeente “Levend Water vzw” houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
   regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Onze verantwoordelijkheid
  • Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
   • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
    deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
    deze Privacy verklaring
    .
   • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
    nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
   • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
    uw persoonsgegevens
   • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
   • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
   • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als “Levend Water vzw” Kerkgemeente, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.
 3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens worden door “Levend Water vzw” Kerkgemeente verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden
   • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kerkgemeente “Levend Water vzw”; (uitvoering overeenkomst)
   • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
   • Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de kerkgemeente.
   • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) (v.b. Jeugdraad,cultuurraad, VVP, EAV, Federale Synode, PJV)
  • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken.
   • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
   • Rijksregisternummer (enkel voor de leden van de raad van bestuur en bestuursraad van kerkgemeente).
   • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
   • Foto’s of multimedia fragmenten.
  • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 4. Verstrekking aan derden
  • De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor
   • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
   • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …v.b. Dropbox).
   • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
   • aansluiting bij de jeugdraad, de cultuurraad, VVP, EAV, Federale Synode, PJV.
   • verzekeringen
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierinuiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
  • Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 5. Minderjarigen
  • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Bewaartermijn
  • Kerkgemeente “Levend Water vzw” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard.
 7. Beveiliging van de gegevens
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
   • Alle personen die namens, Kerkgemeente “Levend Water vzw” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
   • Onze gegevens worden bewaard in een beveiligt Excel bestand met een wachtwoord.
   • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
   • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
   • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
   • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 8. Uw rechten omtrent uw gegevens
  • U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 9. Klachten
  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 10. Wijziging privacy statement
  • Kerkgemeente “Levend Water vzw” kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15:42 . Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. U kan ons een e-mail sturen als u deze wilt raadplegen.