VISIE van Levend Water

 • Is een christelijke evangelische geloofsgemeenschap (een gemeente=kerk=het lichaam van Christus) waar men het geloof samen kan beleven en die het evangelie wil bekend maken aan anderen.
 • Hiervoor organiseren we elke zondag een samenkomst met lofprijs, aanbidding en wordt gevolgd door woordverkondiging; kinderen hebben hun eigen samenkomst.
 • Elke dinsdagavond komen we samen om God te eren en te aanbidden, te bidden voor elkaars noden en noden van anderen en te lezen in Gods Woord.
 • We hechten veel waarde aan volgende Bijbelse principes en willen deze omzetten in de praktijk: Lucas 9:11: “Hij (Jezus) ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond.”.
  • gastvrijheid vanuit Gods liefde voor de mens
  • onderwijs vanuit Gods Woord
  • zorg dragen voor elkaar
 • We willen de drie opdrachten vervullen die Jezus Christus aan Zijn gemeente/kerk heeft gegeven: Lucas 22: 19-20: “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”. Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”.
  • het avondmaal vieren om Hem te herdenken
  • evangelisatie om mensen tot discipelen van Jezus te maken
  • nieuwe gelovigen dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Mensen zijn zeer waardevol en daarom wil God hen vertroosten

 • Levend Water verwijst naar de H. Geest die in Gods Woord wordt omschreven als de Trooster (Joh 16:7); het is dan ook ons groot verlangen dat de gemeente/ kerk een plaats zal zijn van diepe vertroosting en herstel.
 • We geloven dat God de gemeente tot zegen wil laten zijn van Wetteren en wijde omgeving.
 • We leven in een wereld waar meer en meer mensen met zichzelf in de knoop geraken en het moeilijk hebben; het is ons gebed en verlangen dat God mensen tot herstel zal brengen in de gemeente; dat ze de Here Jezus zullen leren kennen als hun Heer en Heiland en Gods plan in hun leven zullen gaan ontdekken en hierdoor Gods vertroosting zullen ervaren.